• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ปี 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 16 ก.พ. 2564 อ่าน [226]

...

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง                     

O2 ข้อมูลผู้บริหาร               

O3 อำนาจหน้าที่                 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน             

O5 ข้อมูลการติดต่อ              

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์                     

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8  Q&A               

O9  Social Network             

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี              

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน            

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
การปฏิบัติงาน          

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน             

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ               

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                

O17 E–Service                     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                       

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน              

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี              

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                      

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน            

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                     

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                       

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                     

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                          

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                      

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                     

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี               

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                     

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี        

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่ายงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์