• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 22 ต.ค. 2562 อ่าน [451]

...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

♦  ข่าวประชาสัมพันธ์
 รรชนีข้อมูลข่าวสาร

    ♦ มาตรา 7
                 • ม.7(1)  โครงสร้างองค์กร     

                 • ม.7(2)  อำนาจหน้าที่     

                 • ม.7(3)  สถานที่ติดต่อ     

                               • ม.7(4)  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 

    ♦ มาตรา 9

                 • 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต/การวินิจฉัย ผลการการประกวดราคา เป็นต้น

                  9 (2) นโยบายและการตีความ แผนยุทธศาสตร์ 

                              • 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน 
                        - 
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
                                        - งบทดลองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

                 • 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

                 • 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง 

                 • 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ (ไม่มีภารกิจ)

                 • 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและโดยมติ ครม.

                 • 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                          - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก


    ♦ มาตรา 23 
                  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์