• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์และคำสั่งกรมต่างๆ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 22 ต.ค. 2562 อ่าน [14]

...
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์และคำสั่งกรมต่างๆ

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 20/2559    เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล)
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 638/2560  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 845/2560  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1).นายดวงพร รอดพยาธิ์ 2).นายวราวุฒิ โปษกานนท์)
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 11/2561    เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิเชียร ชวลิต) 
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 48/2561    เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์