• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

Office of Provincial Commercial Affairs Phitsanulok

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ปี 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 20 ก.พ. 2563 อ่าน [452]

...

ข้อมูลพื้นฐาน

O1        โครงสร้าง                     

O2        ข้อมูลผู้บริหาร               

O3        อำนาจหน้าที่                 

O4        แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน             

O5        ข้อมูลการติดต่อ              

O6        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7        ข่าวประชาสัมพันธ์                     

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8        Q&A               

O9        Social Network             

การดำเนินงาน

O10      แผนดำเนินงานประจำปี              

O11      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน            

O12      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
การปฏิบัติงาน          

O13      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน             

การให้บริการ

O14      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ               

O15      ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                     

O16      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                

O17      E–Service                     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                       

O19      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน              

O20      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี              

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                      

O22      ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                 

O23      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน            

O24      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                     

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                       

O26      การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                     

O27      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                

O28      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                      

O30      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                      

O31      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                 

O33      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                      

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                      

O35      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                      

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี               

O37      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                     

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

แผนป้องกันการทุจริต

O39      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี                

O40      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน             

O41      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี        

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่ายงาน

O42      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43      การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์